دانشگاه پيام نور
واحد مازندران

 

براي دريافت فيش حقوق  (تير1391 به بعد) اينجا راکليک نماييد (از طريق مرورگر        وارد سيستم شويد)

ضمنا شماره پرسنلي در فيش حقوقي ماه گذشته (خرداد 1391) درج ميباشد